ചില നഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വല്ലാതെ നോവിക്കുന്നു….! കൈവിട്ടു പോയതെന്തോ ഇനി ഒരിക്കലും തിരികെ ലഭിക്കാത്തതും…! മനുഷ്യ ജന്മം അങ്ങനെയാണ്‌…, അപ്രതീക്ഷിതമായ ആഗമനവും…ദാരുണമായ നഷ്ടങ്ങളും…അപ്രായോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും…! ഒടുവിൽ തിരിച്ചറിവിന്റെകരങ്ങളിൽ ചായ്ന്ന്‌ വിലപിക്കുമ്പോൾ…. അവിടെ ആരും ആ തേങ്ങൽ കേൾക്കനൊ…കണ്ണുനീർ തുടക്കാനോ ഇല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ്‌..! ഏകാന്തതയുടെ അവ്യക്ത ഭാവം വന്ന് മൂടുമ്പോൾ… വിഹ്വലത പതിഞ്ഞ ഒരു നോമ്പരം….! അതാണ്‌.. ഞാൻ…എന്റെ ഹൃദയം… ,,, എന്റെ ജീവിതം…!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s